REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Złote logo” I Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej są Zakłady Mięsne Niebieszczańscy Sp. j. z siedzibą w Proszówce 36, 59-620 Gryfów Śląski, wpisane do KRS pod numerem 0000102929. 2. Promocja prowadzona będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej II Czas trwania promocji 1. Akcja promocyjna zbierania Złotych Logo trwa od 16.08. do 16.09.2022 r. Organizator akcji zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania promocji lub jej zakończenia w każdym czasie bez podawania przyczyn. III Zasady uczestnictwa i przebieg akcji promocyjnej 1. Akcja promocyjna skierowana jest do klientów sklepów firmowych Zakładów Mięsnych Niebieszczańscy Sp.j. 2. Akcja skierowana jest dla klientów, którzy dokonają zakupów w powyższych sklepach. 3. Paragony nie sumują się. 4. Akcja polega na zbieraniu Złotych Logo. 5. Za każde wydane 30 zł lub jego wielokrotność, klient otrzymuje naklejkę „Złote Logo”. Logo należy nakleić na specjalnym dedykowanym na te cele kuponie. Po zaklejeniu wszystkich 8 pól naklejkami Złotego Logo, klient otrzymuje prawo do jednorazowego upustu w wysokości 30 zł na dokonanie zakupów w dowolnie wybranym sklepie Zakładów Mięsnych Niebieszczańscy sp.j. 6. Warunkiem zrealizowania upustu jest dokonanie zakupów za minimum 50 zł. 7. Upust uzyskany w zamian za kompletnie wyklejony kupon można wykorzystać od 16.08. do 24.09.2022 r. 8. Z akcji promocyjnej wyłączone są instytucje i podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne, które zażądałyby wystawienia faktury VAT. 9. Ilość realizowanych przez klienta kuponów jest nieograniczona. 10. Nie istnieje możliwość zamiany upustu na ekwiwalent pieniężny. IV Przedmiot i przebieg promocji 1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania akcji promocyjnej, czyli od od 16.08. do 16.09.2022 r. na adres organizatora; Proszówka 36, 59-620 Gryfów Śląski. 2. Powołana komisja rozpatrywać będzie wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej, w ciągu 7 dni od momentu wpłynięcia reklamacji do siedziby organizatora. Uczestnikowi akcji promocyjnej przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w Sądzie Właściwym ze względu na siedzibę organizatora. V Postanowienia końcowe 1. Przystępując do akcji promocyjnej, uczestnik wyraża zgodę na treść niniejszego regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień. 2. Regulamin akcji promocyjnej dostępny jest w siedzibie organizatora, oraz na stronie internetowej www.niebieszczanscy.pl 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.niebieszczanscy.pl 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.